Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli Miasto Nowa Sól Gmina Nowa Sól Gmina Otyń Portal Funduszy Strukturalnych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
PROJEKT „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych”

Projekt pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych”, powstał z inicjatywy trzech gmin: Gminy Nowa Sól - Miasto, Gminy Nowa Sól i Gminy Otyń. Liderem przedsięwzięcia jest  Gmina Nowa Sól - Miasto. Beneficjentem jest zaś Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowej Soli. Dzięki inwestycji usprawniony zostanie system gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nowa Sól. W ramach Projektu zostanie:
- przebudowany i rozbudowany istniejący Zakład Produkcji Wody nr 1 w Nowej Soli, co zapewni dostarczanie odbiorcom wody o właściwych parametrach jakościowych, a także do nowo wybudowanej sieci wodociągowej zostanie podłączonych ok. 470 mieszkańców;
- przebudowana i zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Soli, wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 99 km, do której zostanie podłączonych ok. 9600 mieszkańców, uporządkowany system kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu w Nowej Soli (6 zbiorników zapasowo-wyrównawczych na wody deszczowe).

Szacowana wartość wydatków kwalifikowanych po zrealizowaniu wszystkich robót i usług wynosi ok. 112 mln złotych, uzyskane dofinansowanie to 80 mln złotychRealizację prac budowlanych przewidziano na lata 2009-2014.


KONTAKT

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Nowej Soli

ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 478 51 10, 68 387 32 81, fax: 68 478 51 11

Jednostka Realizująca Projekt


>>> ZOBACZ FILM NR 1 O PROJEKCIE <<<


>>> ZOBACZ FILM NR 2 O PROJEKCIE <<<

MZGK         POIiŚ         MRR                 NFOŚiGW         fundusze.gov
Wykonawca